Articles & Interview

Dainik Bhaskar

  • dainik bhaskar

The Pioneer – Dr. Pallavi Prakash’s Column on Positive Thinking- MINDIT in The Pioneer Delhi Edition- 23rd May, 2018

  • the_pioneer_30052018
    the_pioneer_23052018

Dr. Pallavi Prakash’s Interview- DAINIK JAGRAN (New Delhi). Page 1- Jagran City. 19th March’2018

  • Public Asia (1)
    Dainik_Jagran_19March2018_v1

27*- Dr. Pallavi Prakash (Director)/Shreeya Katyal/10th GFFN

Dr. Pallavi Prakash || All India Radio FM GOLD 106.4 MHz